Uitkomsten Meldpunt Regeldruk

Werkdruk is een serieus probleem in het onderwijs. Belangrijke oorzaken zijn regeldruk en registratieverplichtingen. Ruim 3.000 leerkrachten, schoolleiders en ondersteunend personeel hebben afgelopen voorjaar via het meldpunt aangegeven door welke oorzaken zij regeldruk ervaren. Regioplan heeft deze uitkomsten geanalyseerd en samengevoegd in een eindrapportage ‘Regeldruk in het primair onderwijs’.

Meldpunt Regeldruk basisonderwijs

Meldpunt Regeldruk po

De meldingen uit het meldpunt vertonen onderling veel overeenkomsten. Zo blijkt dat regeldruk vooral wordt ervaren bij registraties rondom beleid en verantwoording, passend onderwijs, personeelsbeleid, opbrengstgericht werken en cognitieve ontwikkeling. Ook blijkt dat veel melders een - soms lange - opsomming geven van registraties die zij moeten bijhouden. Voor hen is het niet een specifieke registratie, maar de hoeveelheid registraties die regeldruk veroorzaakt.

Regioplan heeft nader onderzoek verricht naar de herkomst van de betreffende gemelde registratieverplichtingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat registratieverplichtingen vooral vanuit de verschillende actoren uit de uitvoeringsketen van de school zelf komen. Leraren ervaren dat dingen geregistreerd en bijgehouden moeten worden, zodat anderen kunnen controleren of ze het wel doen. Ze geven via het meldpunt aan dat de registratielast kan verminderen als de school meer vertrouwen heeft in hun professionaliteit, gebaseerd op hun opleiding en op de dagelijkse onderwijservaring. Alle bevindingen zijn terug te vinden in het rapport ‘Regeldruk in het primair onderwijs’, dat Regioplan in opdracht van OCW heeft gemaakt (hieronder te downloaden).

Bekijk hier het eindrapport ‘Regeldruk in het primair onderwijs’

Bekijk hier de publieksversie van het rapport ‘Regeldruk in het primair onderwijs’

’Operatie regels Ruimen’

Om het probleem van interne regeldruk tegen te gaan start OCW, samen met de sociale partners, begin 2017 het traject ‘Operatie Regels Ruimen’. In dit traject krijgen scholen hulp van een team van experts om de interne regeldruk aan te pakken en te verminderen. Dit team, bestaande uit een leraar en een schoolleider van een andere school en een expert op het gebied van verandermanagement neemt de werkwijze van de school onder de loep en kijkt hoe deze efficiënter ingericht kan worden, zodat er meer tijd overblijft voor lesgeven. Vanaf januari 2017 zijn de vorderingen van deze scholen via een communicatiecampagne gedurende een periode van drie maanden te volgen op delerarenagenda.nl. De opbrengsten en lessen uit deze casussen kunnen een voorbeeld zijn voor andere scholen binnen de hele po- en vo-sector om regeldruk aan te pakken en te verminderen.